NEWS

2016—2017学年留学生下乡经费报销问题

2016.11.02

通      知


   国际教育学院经与总院计财处沟通并征得同意,自本学期起,国际教育学院将不再办理每学年的下乡费报销。具体如下:

1.学历留学生(本科生、研究生、博士生)下乡经费根据各所在院系教学院历,完成下乡写生、考察、调研课时的留学生,经费与中国学生等同,各自在院系领取。

2.非学历留学生下乡采风活动,将由国际教育学院按总院教学院历,统一安排活动。(春、秋各一次)

国际教育学院已与各院系沟通,同学们若遇下乡经费的问题,请与所在院系教学秘书老师联系或与国际教育学院办公室王老师联系。

   “通知”张贴在南山校区、象山校区留学生宿舍信息栏,同时在国教院网站上发布,敬请同学们关注,相互转告。


                            

 国际教育学院办公室

                              2016年11月1日